e-pq v2.0 (4038)
a âu
阿歐
    ✓ Phạm: au. Cũng gọi a ưu, a ủ. A nghĩa là không; u (âu) nghĩa là có. Ở đầu các kinh điển của ngoại đạo, đều có viết hai chữ này. Trái lại, Phật giáo thì dùng hai chữ “Như thị” để mở đầu.
    Pháp Hoa Văn Cú quyển 1 thượng (Đại 34,3 thượng): “Đối trị phá trừ hai chữ a âu bất như bất thị của ngoại đạo.” [X. Bách Luận sớ Q.thượng phần dưới; Hoa Nghiêm sớ sao Q.1 phần trên; Viên Giác đại sao Q.4 phần trên].
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018