Bộ 177 革 cách [4, 13] U+9774
Show stroke order ngoa
 xuē
◼ (Danh) Giày ủng. ◎Như: bì ngoa giày ủng làm bằng da. § Cũng như ngoa .