Bộ 30 口 khẩu [12, 15] U+564D
Show stroke order tiếu
 jiào,  jiāo
◼ (Động) Nhai, nhấm, ăn.
◼ (Động) Trách bị. § Thông tiếu .