Bộ 13 冂 quynh [3, 5] U+5189
Show stroke order nhiễm
 rǎn
◼ (Danh) Họ Nhiễm. § Nguyên viết là .
1. [冉冉] nhiễm nhiễm