Bộ 203 黑 hắc [9, 21] U+9EEC
Show stroke order ảm
 àn
◼ (Danh) Vệt ám đen.