Bộ 196 鳥 điểu [5, 16] U+9D1E
Show stroke order hào
 xiāo
◼ (Danh) Cú vọ. § Thông kiêu .