Bộ 189 高 cao [0, 10] U+9AD8
Show stroke order cao
 gāo,  gào
◼ (Tính) Cao. Trái lại với đê thấp. ◎Như: sơn cao thủy thâm núi cao sông sâu.
◼ (Tính) Kiêu, đắt. ◎Như: cao giá giá đắt.
◼ (Tính) Nhiều tuổi. ◎Như: cao niên bậc lão niên, nhiều tuổi.
◼ (Tính) Giọng tiếng lớn. ◎Như: cao ca tiếng hát to, tiếng hát lên giọng.
◼ (Tính) Giỏi, vượt hơn thế tục, khác hẳn bực thường. ◎Như: cao tài sanh học sinh ưu tú, cao nhân người cao thượng. ◇Nguyễn Du : Thạch ẩn cao nhân ốc (Đào Hoa dịch đạo trung ) Đá che khuất nhà bậc cao nhân.
◼ (Tính) Tôn quý. ◎Như: vị cao niên ngải địa vị tôn quý, tuổi lớn.
◼ (Danh) Chỗ cao. ◎Như: đăng cao vọng viễn lên cao trông ra xa.
◼ (Danh) Họ Cao. ◎Như: Cao Bá Quát (1808-1855).
◼ (Động) Tôn sùng, kính trọng.
1. [提高] đề cao 2. [戴高帽] đái cao mạo 3. [高隱] cao ẩn 4. [高屋建瓴] cao ốc kiến linh 5. [高蹈] cao đạo 6. [高弟] cao đệ 7. [高第] cao đệ 8. [高徒] cao đồ 9. [高度] cao độ 10. [高臺] cao đài 11. [高談] cao đàm 12. [高談闊論] cao đàm khoát luận 13. [高檔] cao đáng 14. [高等] cao đẳng 15. [高堂] cao đường 16. [高調] cao điệu 17. [高級] cao cấp 18. [高拱] cao củng 19. [高舉] cao cử 20. [高居] cao cư 21. [高強] cao cường 22. [高枕] cao chẩm 23. [高枕無憂] cao chẩm vô ưu 24. [高名] cao danh 25. [高逸] cao dật 26. [高妙] cao diệu 27. [高價] cao giá 28. [高行] cao hạnh 29. [高興] cao hứng 30. [高懷] cao hoài 31. [高奇] cao kì 32. [高壘深壁] cao lũy thâm bích 33. [高粱] cao lương 34. [高粱酒] cao lương tửu 35. [高麗] cao li 36. [高論] cao luận 37. [高門] cao môn 38. [高明] cao minh 39. [高臥] cao ngọa 40. [高義薄雲] cao nghĩa bạc vân 41. [高原] cao nguyên 42. [高人] cao nhân 43. [高雅] cao nhã 44. [高年] cao niên 45. [高品] cao phẩm 46. [高飛遠走] cao phi viễn tẩu 47. [高官] cao quan 48. [高貴] cao quý 49. [高士] cao sĩ 50. [高山流水] cao sơn lưu thủy 51. [高超] cao siêu 52. [高層] cao tằng 53. [高祖] cao tổ 54. [高足] cao túc 55. [高僧] cao tăng 56. [高手] cao thủ 57. [高城深池] cao thành thâm trì 58. [高尚] cao thượng 59. [高標] cao tiêu 60. [高峻] cao tuấn 61. [高蹤] cao tung 62. [高望] cao vọng 63. [高唱] cao xướng 64. [孤高] cô cao 65. [好高騖遠] hảo cao vụ viễn 66. [最高法院] tối cao pháp viện 67. [材智高奇] tài trí cao kì 68. [萬丈高樓 平地起] vạn trượng cao lâu bình địa khởi