Bộ 184 食 thực [12, 20] U+9952
Show stroke order nhiêu
 ráo
◼ (Tính) Nhiều, đầy đủ. ◎Như: phú nhiêu giàu có đầy đủ.
◼ (Động) Khoan dung, tha, tha lỗi cho người. ◎Như: nhiêu thứ tha thứ. ◇Thủy hử truyện : Lục Ngu Hậu khiếu thanh: Nhiêu mệnh : (Đệ thập hồi) Lục Ngu Hậu kêu: Xin tha mạng.
◼ (Danh) Họ Nhiêu.