Bộ 170 阜 phụ [4, 7] U+962F
Show stroke order chỉ
 zhǐ
◼ Cũng như chữ chỉ .