Bộ 167 金 kim [10, 18] U+93AD
Show stroke order trấn
 zhèn,  zhēn,  tián
◼ § Cũng như trấn .