Bộ 167 金 kim [9, 17] U+9381
Show stroke order da
 yé
◼ § Cũng như chữ .