Bộ 167 金 kim [3, 11] U+91E7
Show stroke order xuyến
 chuàn
◼ (Danh) Xuyến, vòng tay (đồ trang sức). § Tục gọi là thủ trạc .
◼ (Danh) Họ Xuyến.