Bộ 164 酉 dậu [6, 13] U+9169
Show stroke order mính
 míng,  mǐng
◼ (Tính) Mính đính say rượu, say mèm. ◇Cao Bá Quát : Mính đính quy lai bất dụng phù (Bạc vãn túy quy ) Chuếnh choáng say về không đợi dắt.