Bộ 164 酉 dậu [2, 9] U+914A
Show stroke order đính
 dǐng,  dīng
◼ (Tính) Mính đính : xem mính .