Bộ 162 辵 sước [7, 11] U+900D
Show stroke order tiêu
 xiāo
◼ (Động) § Xem tiêu dao .
1. [逍遙] tiêu dao, tiêu diêu