Bộ 156 走 tẩu [6, 13] U+8D8E
Show stroke order trù
 chú
◼ (Danh) Chữ dùng đặt tên người.