Bộ 156 走 tẩu [5, 12] U+8D82
Show stroke order sấn
 chèn
◼ Một dạng của chữ sấn .