Bộ 149 言 ngôn [11, 18] U+8B35
Show stroke order tập
 xí
◼ (Động) Dùng lời dọa nạt.
◼ (Động) Khiển trách.