Bộ 144 行 hành [6, 12] U+8855
Show stroke order đồng
 tòng,  dòng
◼ (Danh) § Xem hồ đồng .
◼ § Phồn thể của chữ .
1. [衚衕] hồ đồng