Bộ 142 虫 trùng [13, 19] U+880B
Show stroke order trục, thục
 zhú
◼ (Danh) Ấu trùng của loài bướm, ngài, v.v. § Cũng đọc là thục.