Bộ 140 艸 thảo [11, 15] U+8525
Show stroke order thông
 cōng
◼ (Danh) Hành (Allium ascalonicum). § Cũng viết là thông .
◼ (Tính) Thông thúy xanh biếc. ◇Giản Văn Đế : Trúc thủy câu thông thúy, Hoa điệp lưỡng phi tường , (Họa Tương Đông Vương thủ hạ ) Trúc và nước đều xanh biếc, Hoa và bướm cùng bay liệng.