Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+8303
Show stroke order phạm
 fàn
◼ (Danh) Con ong. ◇Lễ Kí : Phạm tắc quan nhi thiền hữu tuy Phạm thì có mũ mà ve có dây mũ. § Phạm chỉ con ong.
◼ (Danh) Họ Phạm.
◼ (Danh) Phép tắc. § Thông phạm .
◼ (Danh) Khuôn đúc. § Thông phạm .