Bộ 139 色 sắc [18, 24] U+8277
Show stroke order diễm
 yàn
◼ § Cũng như diễm .
1. [嬌艷] kiều diễm