Bộ 137 舟 chu [9, 15] U+8251
Show stroke order biện
 biàn
◼ (Danh) Thuyền nhỏ. ◇Tống Thư : Tòng tây hoàn, đại biện tiểu mục, viên cập thảo phảng, tiền mễ bố quyên, vô thuyền bất mãn 西, , , , 滿 (Ngô Hỉ truyện ).