Bộ 118 竹 trúc [13, 19] U+7C37
Show stroke order diêm, thiềm
 yán
◼ (Danh) Mái hiên nhà. ◇Trần Nhân Tông : Họa đường diêm ảnh mộ vân phi (Xuân cảnh ) Bóng hiên nhà vẽ mây chiều bay.
◼ (Danh) Vành. ◎Như: mạo diêm diêm mũ, vành mũ, tán diêm mái dù.
◼ Cũng đọc là thiềm.
◼ § Cũng viết là .