Bộ 118 竹 trúc [12, 18] U+7C1F
Show stroke order điệm
 diàn
◼ (Danh) Chiếu đan bằng tre. ◇Tây sương kí 西: Viện vũ thâm, chẩm điệm lương , (Đệ nhất bổn , Đệ nhị chiết) Phòng dưới mái hiên sâu, gối chiếu lạnh. § Nhượng Tống dịch thơ: Buồng văn đệm gối lạnh lùng.