Bộ 116 穴 huyệt [7, 12] U+7A97
Show stroke order song
 chuāng,  cōng
◼ (Danh) Cửa sổ. § Cửa sổ mở ở tường gọi là , mở ở trên cửa gọi là song . Bây giờ thì gọi cửa sổ là song cả.
1. [同窗] đồng song