Bộ 109 目 mục [8, 13] U+776B
Show stroke order tiệp
 jié,  shè
◼ (Danh) Lông mi. § Cũng gọi là tiệp mao . ◎Như: mục bất giao tiệp không chợp mắt, bách tại mi tiệp cấp bách, gấp rút (sự tình như lông mày với lông mi sát gần nhau).