Bộ 102 田 điền [5, 10] U+755D
Show stroke order mẫu
 mǔ
◼ (Danh) Lượng từ: đơn vị diện tích. § Ngày nay, một mẫu bằng 100 mét vuông. Ngày xưa, một mẫu bằng 6000 thước (xích ) vuông.
◼ (Danh) Khu ruộng, phần ruộng.
1. [公畝] công mẫu