Bộ 85 水 thủy [11, 15] U+6F41
Show stroke order toánh, dĩnh
 yǐng
◼ (Danh) Toánh hà sông Toánh, ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.
◼ § Ta quen đọc là dĩnh.