Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E65
Show stroke order thốc
 tū
◼ (Tính) Dáng nước chảy.