Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DC8
Show stroke order cốt
 gǔ
◼ (Động) Khuấy lên làm cho vẩn đục. ◇Khuất Nguyên : Thế nhân giai trọc, hà bất cốt kì nê nhi dương kì ba , (Ngư phủ ) Người đời đều đục, sao ông không khuấy bùn khua sóng.
◼ (Động) Kiệt tận. § Thông khuất .
◼ (Động) Sửa trị. § Thông cốt .
◼ (Tính) Dáng nước chảy vọt.