Bộ 76 欠 khiếm [15, 19] U+6B60
Show stroke order xuyết
 chuò
◼ (Động) Uống, húp.
◼ (Danh) Canh, thang.