Bộ 75 木 mộc [10, 14] U+69CA
Show stroke order sóc, sáo
 shuò
◼ (Danh) Cây giáo dài. § Tức trường mâu . Ta quen đọc là sáo. ◇Trần Quang Khải : Đoạt sáo Chương Dương độ, Cầm Hồ Hàm Tử quan , (Tòng giá hoàn kinh ) Cướp giáo (giặc) ở bến Chương Dương, Bắt quân Hồ ở ải Hàm Tử. ◇Nguyễn Trãi : Sáo ủng sơn liên ngọc hậu tiền (Thần Phù hải khẩu ) Giáo dựng núi liền tựa ngọc bày trước sau.
◼ (Danh) Một trò đánh cờ.