Bộ 75 木 mộc [4, 8] U+6787
Show stroke order
 pí,  bǐ,  bì
◼ (Danh) § Xem tì bà .
1. [枇杷] tì bà