Bộ 64 手 thủ [6, 9] U+62F7
Show stroke order khảo
 kǎo
◼ (Động) Đánh đập, tra tấn. ◎Như: khảo vấn tra hỏi.