Bộ 61 心 tâm [5, 8] U+6021
Show stroke order di
 yí
◼ (Tính) Vui vẻ, hòa thuận. ◇Đào Uyên Minh : Miện đình kha dĩ di nhan (Quy khứ lai từ ) Ngó cành lá trước sân mà nét mặt vui lên.
◼ (Danh) Họ Di.