Bộ 30 口 khẩu [10, 13] U+55CC
Show stroke order ách, ải
 yì,  ài
◼ (Danh) Cổ họng, yết hầu.
◼ Một âm là ải. (Động) Nghẹn, tắc (yết hầu).