Bộ 29 又 hựu [2, 4] U+53CA
Show stroke order cập
 jí
◼ (Động) Đến, đạt tới. ◎Như: cập chí cho đến, cập đệ thi đậu. ◇Tả truyện : Bất cập hoàng tuyền, vô tương kiến dã , (Ẩn Công nguyên niên ) Không tới suối vàng thì không gặp nhau.
◼ (Động) Kịp. ◎Như: cập thời kịp thời, cập tảo sớm cho kịp. ◇Liêu trai chí dị : Ngã dĩ thất khẩu, hối vô cập , (Thâu đào ) Ta đã lỡ lời, hối chẳng kịp.
◼ (Động) Bằng. ◎Như: bất cập nhân chẳng bằng người. ◇Lí Bạch : Đào Hoa đàm thủy thâm thiên xích, Bất cập Uông Luân tống ngã tình , (Tặng Uông Luân ) Nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước, Không bằng tình bạn Uông Luân lúc đưa tiễn ta.
◼ (Động) Liên quan, liên lụy, dính líu. ◎Như: ba cập liên lụy (như sóng tràn tới).
◼ (Động) Kế tục. ◎Như: huynh chung đệ cập anh chết em kế tục (chế độ ngày xưa truyền ngôi vua từ anh tới em).
◼ (Động) Thừa lúc, thừa dịp. ◇Tả truyện : Cập kì vị kí tế dã, thỉnh kích chi , (Hi Công nhị thập nhị niên ) Thừa dịp họ chưa qua sông hết, xin hãy tấn công.
◼ (Liên) Cùng, và. ◇Ngụy Hi : Khấu kì hương cập tính tự, giai bất đáp , (Đại thiết truy truyện ) Hỏi quê quán và tên họ, đều không đáp.
1. [埃及] ai cập 2. [哀及] ai cập 3. [波及] ba cập 4. [不及] bất cập 5. [不及格] bất cập cách 6. [及第] cập đệ 7. [及格] cập cách 8. [及笄] cập kê 9. [及期] cập kì 10. [及門] cập môn 11. [及瓜] cập qua 12. [及時] cập thời 13. [顧及] cố cập 14. [措手不及] thố thủ bất cập