Bộ 20 勹 bao [3, 5] U+5306
Show stroke order thông
 cōng
◼ (Phó) Vội vàng. § Cũng như thông . ◎Như: thông mang vội vàng.