Bộ 18 刀 đao [7, 9] U+524C
Show stroke order lạt
 là,  lá
◼ (Động) Trái ngược, ngang trái. ◎Như: quai lạt ngang trái.
◼ (Động) Cắt ra, rạch ra. ◎Như: tha nhất bất tiểu tâm, thủ bị lạt liễu nhất đạo khẩu tử , nó không coi chừng, tay bị rạch một đường vết thương.
1. [剌剌] lạt lạt