Bộ 12 八 bát [6, 8] U+5178
Show stroke order điển
 diǎn
◼ (Danh) Sách của ngũ đế , chỉ các kinh sách trọng yếu. ◇Tả truyện : Thị năng độc tam phần ngũ điển (Chiêu Công thập nhị niên ) Đọc được các sách cổ của tam vương ngũ đế.
◼ (Danh) Phép thường. ◇Chu Lễ : Đại tể chi chức, chưởng kiến bang chi lục điển, dĩ tá vương trị bang quốc , , (Thiên quan , Đại tể ) Chức đại tể, nắm giữ lập nên sáu phép thường của nước, để giúp vua trị các nước.
◼ (Danh) Sách được coi là mẫu mực, dùng làm tiêu chuẩn. ◎Như: tự điển sách định nghĩa, làm mẫu mực cho chữ nghĩa, dẫn kinh cứ điển trích dẫn kinh, y cứ vào sách làm mẫu mực.
◼ (Danh) Quy tắc, pháp độ, chuẩn tắc.
◼ (Danh) Việc thời trước, tích cũ. ◎Như: dụng điển dùng điển cố.
◼ (Danh) Lễ nghi, nghi thức. ◎Như: thịnh điển lễ lớn.
◼ (Danh) Họ Điển.
◼ (Động) Quản lí, trị lí, coi sóc. ◎Như: điển thí quan coi thi, điển ngục quan coi ngục, điển tự quan coi việc cúng tế, điển tọa chức coi chín việc về chỗ nằm chỗ ngồi (trong chùa). ◇Tam quốc chí : Chuyên điển ki mật (Thị Nghi truyện ) Chuyên coi giữ việc cơ mật.
◼ (Động) Cầm, cầm cố. ◇Cao Bá Quát : Nhị nhật điển không khiếp, Tam nhật xuyết ung xan , Đạo phùng ngạ phu ) Ngày thứ hai đem cầm cái tráp, Ngày thứ ba nhịn không ăn. ◇Đỗ Phủ : Triều hồi nhật nhật điển xuân y, Mỗi nhật giang đầu tận túy quy , (Khúc Giang ) Ngày ngày đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền mua rượu), Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về.
◼ (Tính) Văn nhã. ◎Như: điển nhã văn nhã. ◇Tiêu Thống : Từ điển văn diễm (Đáp huyền phố viên giảng tụng khải lệnh ) Lời nhã văn đẹp.
1. [恩典] ân điển 2. [典當] điển đương 3. [典簿] điển bạ, điển bộ 4. [典故] điển cố 5. [典制] điển chế 6. [典章] điển chương 7. [典型] điển hình 8. [典禮] điển lễ 9. [典賣] điển mại 10. [典獄] điển ngục 11. [典儀] điển nghi 12. [典雅] điển nhã 13. [典範] điển phạm 14. [典法] điển pháp 15. [典籍] điển tịch 16. [典常] điển thường 17. [典貼] điển thiếp 18. [百科辭典] bách khoa từ điển 19. [古典] cổ điển 20. [漢越辭典摘引] hán việt từ điển trích dẫn 21. [慶典] khánh điển 22. [經典] kinh điển 23. [辭典] từ điển 24. [字典] tự điển 25. [瑞典] thụy điển 26. [出典] xuất điển