Bộ 9 人 nhân [12, 14] U+50D6
Show stroke order hi
 xī
◼ (Tính) Vui mừng.
◼ (Danh) Tên thụy. ◎Như: Lỗ Hi Công .
◼ (Danh) Họ Hi.