Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+5024
Show stroke order trị
 zhí
◼ Một dạng của .
1. [値價] trị giá