A-B
C
D
Đ-E
G
H-I-Y
K
L
M
N
O-P-Q
R-S
T
U-V-X

Huình-Tịnh Paulus Của
ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

  Tiểu tự  và   Préface   
  Sai sót (cuốn 1)  và   Đính ngoa và Bổ di (cuốn 2)  

H  394. Ha, Hạ  395. Hạ, Há, Hà  396. Hà, Hả, Hác  397. Hạc, Hặc, Hấc, Hàc, Hạch, Hách, Hai, Hại  398. Hại, Hái, Hài, Hải  399. Hải, Hãi, Hay  400. Hay, Háy, Hãy, Hây, Hầy, Hẫy, Hẩy, Ham, Hạm, Hám, Hàm  401. Hàm, Hảm, Ham, Hàm, Hảm, Hâm  402. Hâm, Hầm, Hẫm, Han, Hạn, Hán, Hàn  403. Hàn, Hản, Hán, Hàn  404. Hân, Hấn, Hận, Hẫn, Hang, Hạng, Háng, Hàng  405. Hàng, Hảng, Hăng, Háng  406. Hàng, Hấng, Hắng, Hẩng, Hanh, Hạnh  407. Hạnh, Hành  408. Hành, Hảnh, Hao, Hào,  409. Hào, Hạo, Hảo, Háp, Hạp  410. Hạp, Hấp, Hát, Hạt, Hất, Háu, Hàu  411. Hàu, Hậu  412. Hậu, Hấu, Hầu,  413. Hầu, He, Hẹ, Hé, Hè, Hẽ, Hẻ, Hê, Hệ, Hề  414. Hề, Hể, Hễ, Hem, Hèm, Hẹm, Hẻm, Hềm, Hen, Hẹn  415. Hèn, Hến, Hê, Heo,  416. Heo, Héo, Hèo, Hẻo, Hẹp, Hét, Hết  417. Hết, Hệt, Hêu, Hểu, Hi  418. HI, Hì, Hí, Hỉ, Hia, Hịch, Hích, Hiếm, Hiềm, Hiệm, Hiểm  419. Hiểm, Hiên, Hiện Hiến, Hiền, Hiển  420. Hiểng, Hiếp, Hiệp  421. Hiệp, Hiệu, Hiếu, Hiểu  422. Hiểu, Him, Hin, Hỉn, Hình  423. Hình, Hỉnh, Híp, Hít, Hiu, Ho  424. Ho, Họ, Hó, Hò, Hô  425. Hô, Hộ, Hố, Hồ,  426. Hồ, Hổ  427. Hổ, Hơ, Hở, Hờ, Hoa  428. Hoa, Họa, Hóa  429. Hóa, Hòa, Hỏa  430. Hỏa, Hoác, Hoặc  431. Hoặc, Hoác, Hoặch, Hoách, Hoáy, Hoai, Hoại, Hoãi, Hoải, Hoài  432. Hoài, Hoan, Hoạn, Hoán, Hoàn  433. Hoàn, Hoản, Hoang, Hoáng, Hoảng  434. Hoầng, Hoàng, Hoanh, Hoánh, Hoành  435. Hoành, Hoảnh, Hoạnh, Hoạt, Hóc, Học  436. Học, Hốc, Hộc, Hoe  437. Hoe, Họe, Hòe, Hóe, Hoẻn, Hoét, Hoi, Hói, Hòi, Hỏi  438. Hỏi, Hôi, Hội  439. Hội, Hối, Hồi  440. Hồi, Hổi, Hơi  441. Hơi, Hới, Hời, Hợi, Hởi, Hỡi, Hom, Hòm  442. Hòm, Hóm, Hỏm, Hôm, Hổm, Hờm, Hợm, Hon, Hón, Hòn  443. Hòn, Hôn, Hồn  444. Hồn, Hỗn, H7n, Hi71n, Hờn, Hong  445. Họng, Hóng, Hòng, Hỏng, Hông  446. Hống, Hồng, Hổng, Hóp, Họp, Hộp  447. Hộp, Hốp, Hớp, Hợp, Hót, Hốt, Hột  448. Hột, Hớt, Hu, Hù, Hú, Hũ, Hủ  449. Hủ, Hư, Hứ, Hử  450. Hự, Hùa, Húa, Hưa, Hứa, Huây, Huầy, Huân, Huấn, Huẩn, Huất, Húc, Hục  451. Hực, Huê, Huệ, Huề, Huế, Huểnh, Hui, Hùi, Húi, Hụi, Huy, Húy  452. Hủy, Huịch, Huiên, Huyện, Huyền  453. Huyền, Huyễn, Huyết, Huyệt  454. Huinh, Huình, Huĩnh, Hum, Hùm, Húm, Hun, Hùn, Hung  455. Hung, Húng, Hùng, Hủng, Hưng  456. Hưng, Hứng, Hừng, Hược, Hươi, Huờn, Huông, Huồng, Huống, Hương  457. Hương  458. Hương, Hướng, Hưởng, Hường, Hươu, Húp, Hụp, Hút  459. Hút, Hụt, Hưu, Hữu  460. Hữu, Hựu

Y  461. Y  462. Y, Ý  463. Ỳ, Ỷ, Yả, Yếc, Yếm, Yểm  464. Yên, Yến, Yêng, Yếng, Yết, Yêu  465. Yêu, Yếu, Yều, Yểu, Ym  466. Ym

I  466. Ị, Ích, Ịch, Ím, In, Ịn  467. Inh, Ỉnh, Ít, Ịt, Ỉu