© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

U   u   ù     ủa   uẩn   uẩn   uẩn(2)   uất   uẩy   uế   ui   ủi   um   un   ủng   uốn   uốn   uốn(2)   uống   uổng   uổng(2)   út   uy   úy   ủy   ụy   uyên   uyên(2)   uyển

Ư       ưa   ưa(2)   ức   ưng   ưng(2)   ứng   ước   ươm   ướm   ướm(2)   ương   ướp   ướp(2)   ướt   ưu

V   va       và(2)   vả     vạ   vác   vạc   vách   vách(2)   vạch   vai   vái   vái(2)   vài   vải   vải(2)   vãi   van   van(2)   ván   vàn   vãn   vạn   vạn(2)   vang   vang(2)   váng   vàng   vàng(2)   vàng(3)   vãng   vành   vạnh   váo   váo(2)   vào   vào(2)   vay   vay(2)   váy   vảy   vạy   vặc   vặc(2)   văn   vắn   vắn(2)   vằn   vằn(2)   vặn   văng   vắng   vằng   vẳng   vắt   vắt(2)   vặt   vân   vân(2)   vấn   vần   vẫn   vẫn(2)   vận   vận(2)   vâng   vầng   vầng(2)   vất   vật   vầu   vây   vấy   vầy   vầy(2)   vẫy   vậy   ve   ve(2)     vẻ   vẻ(2)   vẻ(3)   vẽ   ven   ven(2)   vén   vẹn   veo   véo   vẹt     vế   về   về(2)   về(3)   vệ   vệ(2)   vện   vểnh   vết   vếu   vi   vi(2)   vi(3)       vì(2)     vị   vị(2)   vía   vích   việc   việc(2)   viêm   viên   viên(2)   viễn   viễn(2)   viện   viện(2)   viếng   viết   việt   vin   vin(2)   vịn   vinh   vĩnh   vĩnh(2)   vịnh   vít   vịt   vịt(2)   vo           vóc   vóc(2)   vọc   voi   vói   vòi   vọi   von   von(2)   vong   vòng   vòng(2)   võng   vọng   vọt     vô(2)   vồ   vỗ   vốc   vôi   vội   vội(2)   vốn   vông     vơ(2)   vờ   vỡ   vợ   vợ(2)   vợ(3)   vơi   với   vời   vời(2)   vợi   vờn   vớt   vớt(2)   vu       vũ(2)   vũ(3)   vụ   vua   vua(2)   vui   vùi   vun   vun(2)   vụn   vung   vùng   vùng(2)   vũng   vụng   vuông   vuốt   vụt   vừa   vừa(2)   vựa   vức   vực   vưng   vừng   vửng   vững   vững(2)   vược   vườn   vượn   vương   vương(2)   vướng   vượng   vượt   vỹ   vỹ(2)

X   xa   xa(2)       xả     xã(2)   xạ   xác   xạc   xách   xái   xài   xam   xàm   xang   xanh   xanh(2)   xanh(3)   xao   xao(2)   xáo   xào   xào(2)   xảo   xát   xay   xảy   xăm   xắm   xăn   xăng   xăng(2)   xấc   xâm   xấp   xập   xâu   xấu   xây   xẩy   xe     xẻ   xem   xem(2)   xen   xét     xế   xếch   xênh   xếp   xếp(2)       xỉ   xích   xích(2)   xịch   xiêm   xiểm   xiết   xiết(2)   xiêu   xin   xin(2)   xinh   xinh(2)   xình   xỏ   xoa   xòa   xoan   xoan(2)   xoang   xoàng   xoay   xóc   xoe   xòe   xóm   xóm(2)   xong   xong(2)   xóng   xót   xót(2)   xót(3)     xộc   xôi   xối   xối(2)   xôn   xốn   xốn(2)   xông   xồng     xơ(2)   xơi   xới   xớp     xủ   xua   xua(2)   xuân   xuất   xúc   xuê   xuềnh   xui   xum   xúm   xung   xung(2)   xuôi   xuôi(2)   xuống   xuống(2)   xuyên   xuýt     xứ   xử   xử(2)   xưa   xưa(2)   xức   xưng   xứng   xứng(2)   xửng   xương   xướng   xưởng

Y   y   ý   ý(2)     yếm   yểm   yên   yến   yết   yết(2)   yêu   yêu(2)   yếu   yểu