© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

Ph   pha   phá   phả   phả(2)   phách   phai   phai(2)   phái   phải   phàm   phạm   phạm(2)   phán   phàn   phản   phạn   phạn(2)   phang   phàng   phảng   pháo   phào   pháp   pháp(2)   phạp   phát   phát(2)   phạt   phau   phẳng   phẩm   phân   phân(2)   phấn   phần   phần(2)   phẫn   phận   phấp   phất   phật   phật(2)   phây   phen   phen(2)   phèn   phép   phê   phê(2)   phế   phên   phết   phi   phi(2)   phì   phỉ   phỉ(2)   phía   phiếm   phiên   phiến   phiền   phiện   phiêu   phiêu(2)   phiếu   phím   phỉnh   pho   phó   phó(2)   phò   phong   phong(2)   phong(3)   phóng   phòng   phỏng   phô   phô(2)   phố   phổ   phôi   phồn   phổng   phỗng   phơ   phơ(2)   phờ   phơi   phơi(2)   phới   phu   phú   phú(2)   phù   phù(2)   phủ   phủ(2)   phũ   phụ   phụ(2)   phúc   phục   phủi   phun   phún   phún(2)   phúng   phùng   phụng   phút   phức   phước   phướn   phương   phương(2)   phường   phưởng   phượng   phượng(2)   phứt

Q   qua   qua(2)   quá   quà   quả   quả(2)   quách   quai   quai(2)   quái   quải   quại   quan   quan(2)   quan(3)   quán   quán(2)   quản   quản(2)   quang   quáng   quàng   quảng   quảng(2)   quanh   quanh(2)   quạnh   quạnh(2)   quào   quát   quạt   quạt(2)   quay   quày   quày(2)   quảy   quắc   quằn   quặn   quăng   quẳng   quắp   quặp   quân   quân(2)   quấn   quần   quần(2)   quận   quất   quất(2)   quây   quấy   quẩy   quậy   que   que(2)   què   quẻ   quẽ   quen   quen(2)   quén   quẹn   quéo   quét   quét(2)   quê   quế   quế(2)   quên   quện   quệt   qui   qui(2)   quí   quì   quĩ   quốc   quốc(2)   quở   quới   quờn   quy   quy(2)   quý   quý(2)   quỳ   quỷ   quých   quyên   quyên(2)   quyến   quyết   quyền   quyền(2)   quyển   quyển(2)   quyện   quyệt   quỳnh   quýt

R   ra   ra(2)   ra(3)   ra(4)       rạ   rác   rạc   rách   rách(2)   rạch   rái   rải   ran   rán   rán(2)   rang   ráng   ràng   ràng(2)   rảng   rạng   ranh   rành   rành(2)   rãnh   rao   ráo   rào   rào(2)   rảo   ráp   rạp   rát   rau   ráy   ráy(2)   rày   rày(2)   rảy   rắc   răm   rằm   răn   rắn   răng   rằng   rặng   rặng(2)   rắp   rắp(2)   rắt   rầm   rậm   rân   rần   rận   rấp   rấp(2)   rập   rất   râu   rầu   rây   rầy   rẩy   rẫy     rẻ   rẽ   rẽ(2)   rèm   rén   rèn   rèn(2)   reo   réo   rét     rê(2)   rể   rễ   rễ(2)   rền   rêu   rêu(2)   ri     rỉ     riêng   riêng(2)   riềng   riềng(2)   riết   riêu   rịn   rinh   rình   rình(2)   rít   ríu   rìu   ro     rõ(2)   roi   ròi   rón   rong   rong(2)   ròng   rót   rổ   rộ   rối   rối(2)   rồi   rỗi   rỗi(2)   rốn   rổn   rộn   rồng   rồng(2)   rỗng   rộng   rộng(2)   rốt   rỡ   rỡ(2)   rợ   rơi   rơi(2)   rời   rời(2)   rơm   rờn   rợp   rợp(2)   rớt   ru   ru(2)     rủ   rủ(2)     rua   rùa   rùa(2)   rủa   rúc   rủi   run   run(2)   rún   rung   rúng   rụng   rụng(2)   ruồi   ruổi   ruổi(2)   ruộng   ruột   ruột(2)   rút   rụt   rứa   rửa   rữa   rữa(2)   rựa   rực   rưng   rừng   rước   rước(2)   rưới   rưỡi   rườm   rương   rường   rường(2)   rượt   rượu   rượu(2)

S   sa       sạ   sách   sách(2)   sách(3)   sạch   sai   sái   sái(2)   sài   sài(2)   sải   sãi   sám   sàm   san   san(2)   sàn   sản   sản(2)   sạn   sang   sang(2)   sáng   sáng(2)   sàng   sàng(2)   sảng   sanh   sánh   sánh(2)   sành   sao   sao(2)   sao(3)   sáo   sào   sào(2)   sảo   sáp   sát   sau   sau(2)   sau(3)   sáu   sáu(2)   say   sảy   sắc   sắc(2)   sặc   sắm   săn   sắn   sẵn   sẵn(2)   săng   sắp   sắt   sắt(2)   sâm   sấm   sấm(2)   sầm   sân   sấn   sấp   sập   sâu   sâu(2)   sấu   sầu   sầy   sẩy   sậy   se     sẻ   sẽ   sen   sét   sét(2)   sề   sên   sênh   si     sỉ   sỉ(2)     sĩ(2)   sịch   siêng   siêu   sim   sim(2)   sinh   sính   siu   so   so(2)   soái   soán   soạn   sóc   soi   soi(2)   sói   sỏi   son   son(2)   song   song(2)   song(3)   sóng   sóng(2)   sòng   sót   sọt     số   số(2)   sổ   sỗ   sộ   sộc   sôi   sôi(2)   sồi   sông   sống   sống(2)   sồng   sốt     sơ(2)   sớ   sờ   sở   sở(2)   sợ   sợ(2)   sợi   sớm   sớm(2)   sơn   sơn(2)   sờn   sủa   suất   suất(2)   súc   sục   sui   sùi   sum   sùm   sung   súng   súng(2)   sùng   sũng   suối   suối(2)   suông   suồng   suốt   sụp   sụt   suy   suy(2)     sứ   sử   sử(2)   sự   sự(2)   sưa   sứa   sửa   sửa(2)   sữa   sức   sức(2)   sực   sưng   sừng   sưởi   sườn   sương   sương(2)   sướng   sượng   sưu   sửu   sửu(2)