© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

M   ma   ma(2)       mà(2)   mả     mạ   mạ(2)   mác   mạc   mách(2)   mách   mạch   mai   mai(2)   mai(3)   mai(4)   mái   mài   mãi   mãi(2)   mãi(3)   man   mán   màn   màn(2)   mãn   mạn   mang   mang(2)   máng   màng   màng(2)   màng(3)   mảng   mạng   manh   manh(2)   mánh   mành   mảnh   mảnh(2)   mãnh   mạnh   mao   mạo   mát   mạt   mau   mau(2)   máu   màu   màu(2)   may   máy   máy(2)   mày   mày(2)   mảy   mắc   mắc(2)   mặc   mặc(2)   mặc(3)   măm   mắm   mắm(2)   măn   mẳn   mặn   mặn(2)   măng   mắng   mắng(2)   mắt   mắt(2)   mặt   mặt(2)   mâm   mẩm   mấn   mần   mẩn   mẩn(2)   mẫn   mận   mầng   mầng(2)   mầng   mất   mất(2)   mật   mấu   mầu   mẫu   mậu   mậu(2)   mây   mây(2)   mấy   mấy(2)   mấy(3)   mầy   mẩy       mẻ   mẻ(2)   mẹ   men   meo   meo(2)   méo   mèo     mể   mềm   mềm(2)   mến   mền   mênh   mệnh   mệnh(2)   mệt   mi     mì(2)   mị   mía   mỉa   miên   miên(2)   miền   miễn   miễn(2)   miện   miếng   miểng   miệng   miệng(2)   miết   miệt   miêu   miếu   miều   miều(2)   mím   mỉm   min   minh   mình   mình(2)   mình(3)   mít   mít(2)   mịt       mỏ     mõ(2)   móc   mọc   moi   mỏi   mỏi(2)   mọi   món   mòn   mòn(2)   mọn   mong   mong(2)   móng   mòng   mỏng   mỏng(2)     mồ   mổ   mỗ   mộ   mộ(2)   mốc   mộc   môi   môi(2)   mối   mồi   mồi(2)   mỗi   mồm   môn   môn(2)   mông   mống   mồng   mộng   mốt   một   một(2)   một(3)   một(4)   một(5)     mơ(2)   mớ   mờ   mờ(2)   mở   mở(2)   mỡ   mợ   mợ(2)   mới   mời   mời(2)   mớm   mơn   mởn   mu     mù(2)   mủ     mụ   mua   mua(2)   múa   múa(2)   mùa   múc   mục   mui   mùi   mủi   mũi   mùng   muối   muối(2)   muỗi   muội   muôn   muôn(2)   muôn(3)   muốn   muốn(2)   muộn   muông   muông(2)   muống   muỗng   mưa   mưa(2)   mửa   mựa   mực   mừng   mươi   mươi(2)   mưới   mười   mười(2)   mướn   mượn   mượn(2)   mương   mường   mướt   mướt(2)   mưu   mỹ   mỵ

N   na       nả   nả(2)     nạ   nác   nách   nai   nai(2)   nài   nải   nãi   nại   nam   nam(2)   nan   nàn   nàn(2)   nản   nạn   nang   nang(2)   náng   nàng   nanh   nao   nao(2)   náo   nào   nào(2)   não   nạp   nát   nát(2)   nạt   nau   náu   náu(2)   nay   nay(2)   náy   này   nảy   nảy(2)   nãy   năm   năm(2)   năm(3)   nắm   nắm(2)   nằm   nằm(2)   năn   nắn   nằn   nằn(2)   nặn   năng   nắng   nắng(2)   nặng   nặng(2)   nắp   nấm   nấm(2)   nấn   nần   nần(2)   nâng   nấng   nấng(2)   nất   nâu   nấu   nậu   nậu(2)   nấy   nấy(2)   nầy   nẩy   nem   ném   nen   nén   neo   neo(2)   nẻo   nép   nét   nét(2)   nề   nể   nêm   nếm   nếm(2)   nệm   nên   nên(2)   nền   nện   nếp   nết   nêu   nêu(2)   nếu   ni     nỉ   nia   ních   nịch   niêm   niêm(2)   niềm   niệm   niệm(2)   niên   niền   niêu   nín   nín(2)   ninh   nịnh   nít   niu   no   no(2)     nỏ   nọ   nọ(2)   noa   noãn   nóc   nóc(2)   nọc   noi   nói   nòi   nom   non   non(2)   nón   nõn   nong   nóng     nô(2)   nộ   nôi   nối   nối(2)   nồi   nổi   nổi(2)   nỗi   nỗi(2)   nội   nội(2)   nôm   nồm   nôn   nộn   nông   nống   nống(2)   nồng   nộp   nốt   nột   nớ   nở   nở(2)   nỡ   nỡ(2)   nợ   nơi   nơi(2)   nơi(3)   nới   nơm   nớp   nụ   núc   núi   núi(2)   núm   nung   nùng   nuôi   nuôi(2)   nuốt   nuốt(2)   núp   nữ   nữ(2)   nứa   nửa   nữa   nức   nức(2)   nực   nước   nước(2)   nương   nương(2)   nướng   nứt

Ng   nga   ngà   ngà(2)   ngả   ngã   ngạc   ngạch   ngai   ngài   ngài(2)   ngải   ngãi   ngại   ngan   ngán   ngàn   ngạn   ngang   ngành   ngảnh   ngảnh(2)   ngạnh   ngao   ngảnh   ngáo   ngào   ngạo   ngạo(2)   ngát   ngạt   ngay   ngay(2)   ngáy   ngày   ngày(2)   ngày(3)   ngắm   ngăn   ngắn   ngắt   ngắt(2)   ngặt   ngặt(2)   ngâm   ngẫm   ngậm   ngân   ngân(2)   ngấn   ngần   ngần(2)   ngẩn   ngấp   ngập   ngập(2)   ngất   ngâu   ngẫu   ngẫu(2)   ngây   ngó   ngó(2)   ngỏ   ngõ   ngõ(2)   ngọ   ngoa   ngoa(2)   ngõa   ngọa   ngoái   ngoài   ngoại   ngoan   ngoan(2)   ngoãn   ngoạn   ngoảnh   ngoảy   ngọc   ngọc(2)   ngói   ngòi   ngòi(2)   ngòi(3)   ngon   ngón   ngọn   ngọn(2)   ngọn(3)   ngóng   ngọng   ngọt   ngọt(2)   ngô   ngỗ   ngộ   ngộ(2)   ngốc   ngôi   ngồi   ngồi(2)   ngồi(3)   ngôn   ngổn   ngổn(2)   ngông   ngơ   ngờ   ngờ(2)   ngờ(3)   ngỡ   ngơi   ngơi(2)   ngời   ngợi   ngợi(2)   ngớt   ngu   ngủ   ngũ   ngụ   ngục   nguê   ngùi   ngung   ngùng   nguôi   nguôi(2)   nguội   nguồn   ngút   nguy   ngùy   ngụy   nguyên   nguyên(2)   nguyền   nguyễn   nguyện   nguyện(2)   nguyệt   ngư   ngữ   ngữ(2)   ngự   ngứa   ngừa   ngừa(2)   ngửa   ngựa   ngựa(2)   ngưng   ngừng   ngược   ngươi   ngươi(2)   người   người(2)   ngưỡng   ngưu   ngưu(2)

Ngh   nghe   nghé   nghé(2)   nghè   nghén   nghèo   nghèo(2)   nghê   nghề   nghề(2)   nghệ   nghệ(2)   nghệch   nghênh   nghi   nghi(2)   nghì   nghì(2)   nghỉ   nghỉ(2)   nghĩ   nghĩ(2)   nghị   nghía   nghĩa   nghĩa(2)   nghịch   nghiêm   nghiệm   nghiên   nghiên(2)   nghiến   nghiện   nghiêng   nghiệp   nghiệp(2)   nghiệt   nghiêu   nghìn   nghinh   nghinh(2)

Nh   nha   nhà   nhà(2)   nhà(3)   nhả   nhã   nhác   nhác(2)   nhạc   nhai   nhái   nham   nham(2)   nhàm   nhan   nhàn   nhàn(2)   nhãn   nhạn   nhang   nhang(2)   nhàng   nhàng(2)   nhào   nhát   nhạt   nhau   nhau(2)   nhàu   nhay   nháy   nhảy   nhảy(2)   nhắc   nhắm   nhắm(2)   nhằm   nhẵm   nhăn   nhăn(2)   nhắn   nhằn   nhằn(2)   nhẵn   nhắp   nhặt   nhấc   nhâm   nhầm   nhậm   nhân   nhân(2)   nhẩn   nhẫn   nhẫn(2)   nhận   nhấp   nhập   nhất   nhất(2)   nhật   nhầu   nhe   nhè   nhẽ   nhẹ   nhẹ(2)   nhen   nhèn   nheo   nhẽo   nhện   nhi   nhi(2)   nhì   nhỉ   nhỉ(2)   nhĩ   nhị   nhiếc   nhiễm   nhiễm(2)   nhiệm   nhiên   nhiếp   nhiệt   nhiêu   nhiêu(2)   nhiều   nhiều(2)   nhiều(3)   nhiễu   nhìn   nhìn(2)   nhịn   nhỉnh   nhịp   nhịp(2)   nhíu   nho   nhỏ   nhỏ(2)   nhoài   nhọc   nhọc(2)   nhóm   nhọn   nhô   nhổ   nhổ(2)   nhối   nhơ   nhơ(2)   nhớ   nhớ(2)   nhờ   nhỡ   nhơn   nhớn   nhờn   nhởn   nhu   nhủ   nhũ   nhụ   nhuân   nhuần   nhuận   nhúc   nhục   nhục(2)   nhún   nhung   nhũng   nhuốc   nhuốm   nhuộm   nhụy   như   nhừ   nhữ   nhữ(2)   nhựa   nhức   nhưng   nhưng(2)   những   nhược   nhương   nhường   nhường(2)   nhưỡng   nhượng   nhứt   nhựt

O   o   oai   oan   oán   oán(2)   oản   oanh   óc   óc(2)   oi   ỏi   ong   óng

Ô   ô       ốc   ôi   ôi(2)   ổi   ôm   ôm(2)   ốm   ôn   ồn   ổn   ông   ông(2)   ống

Ơ   ơ         ở(2)   ơi   ới   ơn