© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

Ch  cha   chả   chả(2)   chả(3)   chã   chạ   chác   chai   chái   chài   chải   chàm   chạm   chạm(2)   chan   chán   chang   chàng   chàng(2)   chanh   chánh   chánh(2)   chạnh   cháo   chào   chảo   chạp   chát   chau   cháu   cháu(2)   chay   cháy   chày   chảy   chảy(2)   chạy   chạy(2)   chắc   chắc(2)   chăm   chằm   chẳm   chăn   chăn(2)   chắn   chằn   chẵn   chăng   chẳng   chẳng(2)   chẳng(3)   chắp   chặp   chắt   chặt   châm   châm(2)   chấm   chẩm   chậm   chân   chân(2)   chấn   chần   chẩn   chấp   chấp(2)   chập   chập(2)   chất   chật   chật(2)   châu   châu(2)   chấu   chầu   chẫu   chậu   chầy   chầy(2)   che   chè   chẻ   chém   chém(2)   chen   chen(2)   chén   chén(2)   cheo   chèo   chèo(2)   chép   chép(2)   chẹt   chê   chế   chế(2)   chếch   chện   chênh   chễnh   chết   chi   chi(2)   chí   chí(2)   chì   chỉ   chỉ(2)   chị   chị(2)   chia   chích   chiếc   chiếc(2)   chiêm   chiêm(2)   chiếm   chiên   chiến   chiền   chiền(2)   chiêng   chiết   chiêu   chiếu   chiếu(2)   chiều   chiểu   chim   chim(2)   chìm   chín   chín(2)   chỉn   chinh   chính   chính(2)   chỉnh   chĩnh   chít   chiu   chìu   chịu   chịu(2)   cho   chó   choáng   chọc   chòe   chói   chòm   chon   chon(2)   chọn   chong   chong(2)   chóng   chõng   chỗ   chốc   chối   chồi   chổi   chôn   chôn(2)   chốn   chốn(2)   chồn   chồn(2)   chông   chống   chồng   chồng(2)   chổng   chơ   chớ   chớ(2)   chờ   chở   chở(2)   chợ   chơi   chơi(2)   chới   chơn   chớn   chờn   chớp   chợt   chu   chu(2)   chú   chú(2)   chù   chủ   chủ(2)   chua   chúa   chùa   chùa(2)   chúc   chúc(2)   chục   chụm   chụm(2)   chun   chung   chung(2)   chúng   chùng   chủng   chủng(2)   chuốc   chuộc   chuôi   chuối   chuỗi   chuồn   chuông   chuông(2)   chuộng   chuốt   chuột   chuột(2)   chụp   chút   chút(2)   chùy   chuyên   chuyến   chuyến(2)   chuyển   chuyện   chư   chư(2)   chừ   chừ(2)   chử   chữ   chữ(2)   chưa   chưa(2)   chứa   chừa   chửa   chửa(2)   chữa   chức   chực   chửi   chưn   chưng   chưng(2)   chứng   chừng   chửng   chửng(2)   chước   chưởi   chương   chương(2)   chướng   chường

D  da     dà(2)     dã(2)   dạ   dạc   dai   dái   dái(2)   dài   dài(2)   dài(3)   dải   dãi   dãi(2)   dại   dại(2)   dám   dạm   dan   dan(2)   dán   dạn   dang   dang(2)   dáng   dàng   dàng(2)   dạng   danh   dành   dao   dao(2)   dào   dạo   dạo(2)   dạt   dàu   day   dáy   dày   dày(2)   dãy   dạy   dạy(2)   dặc   dặm   dặm(2)   dằn   dặn   dắng   dắng(2)   dằng   dặng   dắt   dắt(2)   dặt   dâm   dâm(2)   dầm   dẫm   dân   dấn   dần   dẫn   dận   dâng   dâng(2)   dập   dập(2)   dật   dâu   dâu(2)   dấu   dấu(2)   dầu   dầu(2)   dẫu   dậu   dây   dây(2)   dấy   dầy   dẫy   dậy   dậy(2)   dậy(3)     dẽ   dép   dẹp   dẹp(2)     dế   dề   dề(2)   dể   dễ   dền   dện   dện(2)   dệt   di   di(2)     dì(2)     dị   dĩa   dịch   dịch(2)   diêm   diềm   diềm(2)   diên   diễn   diện   diếp   diếp(2)   diệp   diệt   diêu   diếu   diều   diệu   diệu(2)   dìm   dinh   dính   dịp   dịp(2)   díu   dìu   dìu(2)   dịu   do     dò(2)   doãn   doanh   doành   doành(2)   dọc   doi   dói   dỏi   dỏi(2)   dõi   dòm   don   dọn   dọn(2)   dong   dóng   dòng   dòng(2)   dõng   dổ   dỗ   dốc   dốc(2)   dối   dồi   dội   dội(2)   dồn   dông   dông(2)   dột   dột(2)     dờ   dở   dở(2)   dợ   dơi   dời   dời(2)   dờn   dợn   dợn(2)   du     dù(2)   dụ   dua   dục   duệ   duềnh   duềnh(2)   dùi   dung   dung(2)   dùng   dũng   dụng   dụng(2)   duôi   duỗi   duy   duyên   duyên(2)   duyệt     dừ   dữ   dữ(2)   dự   dự(2)   dưa   dựa   dức   dức(2)   dực   dưng   dừng   dừng(2)   dửng   dựng   dược   dưới   dưới(2)   dương   dương(2)   dường   dường(2)   dưỡng   dưỡng(2)   dứt

Đ  đa   đá   đà   đà(2)   đà(3)   đả   đã   đác   đác(2)   đạc   đai   đái   đài   đài(2)   đài(3)   đãi   đãi(2)   đại   đam   đám   đàm   đảm   đạm   đan   đan(2)   đán   đán(2)   đàn   đàn(2)   đản   đạn   đạn(2)   đang   đang(2)   đáng   đàng   đảng   đãng   đanh   đánh   đánh   đao   đáo   đào   đào(2)   đào(3)   đảo   đảo(2)   đạo   đáp   đạp   đạt   đạt(2)   đau   đau(2)   đáu   đáy   đày   đắc   đắc(2)   đặc   đăm   đắm   đắm(2)   đằm   đắn   đặn   đăng   đăng(2)   đắng   đằng   đằng(2)   đẳng   đẵng   đặng   đặng(2)   đắp   đắp(2)   đắt   đặt   đặt(2)   đâm   đâm(2)   đầm   đậm   đần   đấng   đấng(2)   đập   đất   đất(2)   đật   đâu   đâu(2)   đâu(3)   đấu   đầu   đầu(2)   đẩu   đậu   đây   đấy   đầy   đầy(2)   đẩy   đè   đẻ   đẽ   đẽ(2)   đem   đem(2)   đen   đèn   đèn(2)   đeo   đeo(2)   đèo   đẽo   đẹp   đẹp(2)   đê   đế   đế(2)   đề   đề(2)   để   để(2)   đễ   đệ   đêm   đêm(2)   đềm   đến   đến(2)   đền   đền(2)   đênh   đều   đều(2)   đi   đi(2)   đìa   đĩa   địa   đích   đích(2)   địch   điếc   điếm   điềm   điềm(2)   điểm   điên   điên(2)   điền   điện   điệp   điệt   điêu   điếu   điều   điều(2)   điều(3)   điểu   điệu   đinh   đinh(2)   đình   đình(2)   đỉnh   đỉnh(2)   định   điu   đìu   đo   đo(2)   đó   đò   đỏ   đỏ(2)   đọ   đóa   đọa   đoái   đoái(2)   đoài   đoan   đoán   đoán(2)   đoàn   đoản   đoạn   đoạt   đọc   đọc(2)   đói   đói(2)   đòi   đỏi   đóm   đon   đon(2)   đón   đòn   đòn(2)   đong   đóng   đóng(2)   đòng   đòng(2)   đót   đô   đố   đố(2)   đồ   đồ(2)   đồ(3)   đổ   đỗ   độ   đốc   độc   độc(2)   đôi   đối   đồi   đổi   đổi(2)   đỗi   đỗi(2)   đội   đội(2)   đôn   đốn   đồn   độn   đông   đống   đống(2)   đồng   đổng   đổng(2)   đỗng   động   động(2)   đốt   đốt(2)   đột   đờ   đỡ   đới   đời   đời(2)   đời(3)   đợi   đơm   đơn   đơn(2)   đớn   đờn   đớp   đợt   đu   đù   đủ   đủ(2)   đủ(3)   đua   đùa   đũa   đúc   đục   đục(2)   đùm   đun   đùn   đùng   đủng   đuốc   đuôi   đuối   đuổi   đuổi(2)   đút   đụt   đưa   đưa(2)   đứa   đức   đức(2)   đứng   đứng(2)   đừng   đừng(2)   đừng(3)   đững   đựng   đước   đước(2)   được   đượm   đương   đường   đường(2)   đường(3)   đứt